HG Tegen stinkende vaatwasser 500 Gram
 1. Beschrijving-

  Vaatwassers kunnen minder fris ruiken, of zelfs stinken. Aanslag van vet, voedselen zeepresten in de afvoerleidingen, filter en rubbers zijn hier de oorzaak van. HG "tegen stinkende vaatwasser" neemt dergelijke vervuiling effectief weg en zorgt zo, voor langere tijd, voor een heerlijk fris ruikende vaatwasser. Bovendien bevordert het gebruik van dit product de hygiëne en een schonere vaat. Door de unieke formule is het mogelijk om dit product zowel mét als zonder vaat te gebruiken

  Samenstelling
  Parfum: citral, citronellol, gerianol, linalool

  Gebruik
  Voor het beste resultaat wordt geadviseerd dit product te gebruiken zonder vaat.
  Gebruik zonder vaat: Doseer 4 dopjes (40 gram) poeder in de houder voor het
  vaatwasmiddel. Laat vervolgens de lege vaatwasser een normaal wasprogramma (circa 50°C) geheel doorlopen. Herhalingsadvies 1x per 2 weken.

  Gebruik mét vaat: Doseer 4 dopjes (40 gram) poeder in de houder voor het vaatwasmiddel en leg het vaatwasblokje in de besteklade of bestekkorf. Laat vervolgens de vaatwasser met vaat een normaal programma (circa 50°C) geheel doorlopen. Herhalingsadvies 1x per week.

  Waarschuwingen
  H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
  EUH208- Bevat d-limoneen, pin-2(3)-ene en pin-2(10)-ene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
  P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 
  P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
  P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
  P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

 2. Reviews -

  Customer Reviews

  No reviews yet
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

HG Tegen stinkende vaatwasser 500 Gram

Artikelnummer: 904328

Per verpakking: 500 Gram

Merk: HG

EAN: 8711577212728

Op voorraad:

 

1 verpakking
Korting € 0.93 / 16%
€ 5.95
€ 5.02
3 verpakkingen
Korting € 3.12 / 17%
€ 17.85
€ 14.73