Alcohol zuiver 96% petfles

Per verpakking: 120ml

Merk: Tendo

Artikelnummer: 798387

EAN: 8712081024807.


Voorraad:  niet op voorraad

Alcohol 96% zuiver

Dit product is tijdelijk niet verkrijgbaar

Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming
Handelsnaam : Alcohol 96% zuiver

Samenstelling en informatie over de bestanddelen:
Ingrediënten (INCI) : Alcohol, Water .

Eerste hulp maatregelen:
Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
-Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
-Contact met de huid : Verontreinigde kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.
-Contact met de ogen : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.

Fysische en chemische eigenschappen
Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.
Kleur : Kleurloos.
Geur : Kenmerkend.
Oplosbaarheid in water : Volledig.
pH-waarde : Niet van toepassing.
Vlampunt [°C] : 12

Wettelijk verplichte informatie:
R-Zinnen :
R11 - Licht ontvlambaar.
S-Zinnen :
S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.
S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de
verpakking of het etiket tonen.
 

Er zijn voor dit product nog geen reviews achter gelaten

Uitsluiting herroepingsrecht:

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Alle uitsluitingen zijn te lezen in artikel 10 van de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org

Advertentie:

Meer informatie over Amiset - Liverite

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

mis nooit meer iets. Laat die korting maar komen!

+31(0)20 435 00 00

klantenservice